لیست قیمت انواع میلگرد

 

 

 

۱۳۹۴/۰۳/۳۰


نوع
محصول


محل
بارگیری

قیمت میلگرد (ریال)

میلگرد ۵٫۵
کلاف ساده
بندر انزلی
بندر امام


میلگرد ۶٫۵
کلاف ساده
نطنز
فریدونکنار
بندر امام


نوع
محصول

کارخانه
قیمت میلگرد (ریال)


میلگرد ۸
کلاف آجدار
(A2)

الیگودرز
اهواز
نوشهر
تاکستان
یزد
نطنز

میلگرد
۸ شاخه آجدار(A2)
حسن‌رود
اهواز
قزوین ۱۵۱۷۰
امیرآریا
شاهین‌بناب (A2
کویرکاشان (A3 ۱۷۰۰۰

میلگرد ۱۰
کلاف آجدار
(A2)
الیگودرز
کویر کاشان
نطنز

میلگرد ۱۰شاخه
آجدار
(A2)
خرم آباد
آریان‌فولاد ۱۴۹۵۰
حسن‌رود
آریان ذوب
اهواز(A3)Ž
امیرکبیر خزر (A3
کویرکاشان (A3 ۱۶۶۰۰

میلگرد ۱۲
کلاف آجدار
(A2)
الیگودرز
اهواز

میلگرد ۱۲
شاخه آجدار
(A2)
قزوین  
حسن‌رود
امیرآریا (A2 ۱۴۷۵۰
آریان‌فولاد
کرمان
ظفربناب
کویرکاشان (A3
سیرجان (A3
کاوه تیکمه داش (A3)Ž
ذوب‌آهن‌اصفهان (A3 ۱۵۲۵۰

میلگرد ۱۴
شاخه آجدار
(A3)
قزوین (A2)Ž
حسن‌رود (A2)Ž
آریان‌فولاد (A2)Ž
کرمان (A2)Ž
خرم‌آباد (A2)Ž
امیرآریا (A3)Ž ۱۴۴۵۰
زاگرس
سیرجان
شاهین‌بناب
اهواز
نیشابور
کویرکاشان
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۵۲۵۰

میلگرد ۱۶
شاخه آجدار
(A3)
حسن‌رود (A2)Ž  
آریان‌فولاد (A3)Ž ۱۴۴۵۰
ظفربناب (A2)Ž
ارگ تبریز
سیرجان
میانه
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۵۳۰۰
کویرکاشان
نیشابور
کرمان
صدرلرستان
زاگرس

میلگرد ۱۸
شاخه آجدار
(A3)
ظفربناب (A2)Ž
آریان‌فولاد (A3)Ž ۱۴۴۵۰
حسن‌رود (A2)Ž
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۵۰۰۰
کویرکاشان
سیرجان
زاگرس

میلگرد ۲۰
شاخه آجدار
(A3)
حسن‌رود (A2
آریان‌فولاد (A3)Ž ۱۴۴۵۰
ظفربناب (A2)Ž
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۵۱۰۰
کویرکاشان
نیشابور
شاهین‌بناب
زاگرس
یزد

میلگرد ۲۲
شاخه آجدار
(A3)
یزد
زاگرس
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۴۸۵۰
شاهین‌بناب
کویرکاشان
ظفربناب (A2)Ž

میلگرد ۲۵
شاخه آجدار
(A3)
زاگرس
نیشابور
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۴۷۵۰
یزد
کویرکاشان
ظفربناب (A2)Ž

میلگرد ۲۸
شاخه آجدار
(A3)
نیشابور ۱۴۷۵۰
ذوب‌آهن‌اصفهان
کویرکاشان ۱۵۳۰۰
زاگرس
اهواز

میلگرد ۳۲
شاخه آجدار
(A3)
کویرکاشان
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۵۳۰۰
زاگرس  
اهواز ۱۴۶۵۰