لیست قیمت انواع میلگرد

 

 

 

1393/04/31


نوع
محصول


محل
بارگیری

قیمت میلگرد (ریال)

میلگرد ۵٫۵
کلاف ساده
بندر انزلی
بندر امام


میلگرد ۶٫۵
کلاف ساده
نطنز
فریدونکنار
بندر امام


نوع
محصول

کارخانه
قیمت میلگرد (ریال)


میلگرد ۸
کلاف آجدار
(A2)

الیگودرز
اهواز
نوشهر
تاکستان
یزد
نطنز

میلگرد
۸ شاخه آجدار(A2)
حسن‌رود
اهواز
قزوین
امیرآریا ۲۰۷۰۰
شاهین‌بناب (A2
کویرکاشان (A3 ۲۱۲۰۰

میلگرد ۱۰
کلاف آجدار
(A2)
الیگودرز
کویر کاشان
نطنز

میلگرد ۱۰شاخه
آجدار
(A2)
خرم آباد
آریان‌فولاد
حسن‌رود
آریان فولاد
۱۸۲۰۰
اهواز(A3)Ž
شاهین‌بناب (A2
کویرکاشان (A3 ۲۰۵۰۰

میلگرد ۱۲
کلاف آجدار
(A2)
الیگودرز
اهواز

میلگرد ۱۲
شاخه آجدار
(A2)
قزوین  
حسن‌رود
امیرآریا (A2 ۱۸۱۰۰
آریان‌فولاد
کرمان
ظفربناب
کویرکاشان (A3  ۱۹۵۵۰
سیرجان (A3
کاوه تیکمه داش (A3)Ž
ذوب‌آهن‌اصفهان (A3 ۱۹۶۰۰

میلگرد ۱۴
شاخه آجدار
(A3)
قزوین (A2)Ž
حسن‌رود (A2)Ž
آریان‌فولاد (A2)Ž
کرمان (A2)Ž
خرم‌آباد (A2)Ž
امیرآریا (A3)Ž ۱۸۳۰۰
زاگرس
سیرجان
شاهین‌بناب
اهواز
نیشابور
کویرکاشان ۱۸۸۰۰
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۹۰۰

میلگرد ۱۶
شاخه آجدار
(A3)
حسن‌رود (A2)Ž  
آریان‌فولاد (A2)Ž
ظفربناب (A2)Ž
ارگ تبریز
سیرجان
میانه
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۴۵۰
کویرکاشان
نیشابور
کرمان
صدرلرستان
زاگرس

میلگرد ۱۸
شاخه آجدار
(A3)
ظفربناب (A2)Ž
آریان‌فولاد (A2)Ž
حسن‌رود (A2)Ž
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۴۰۰
کویرکاشان
سیرجان
زاگرس

میلگرد ۲۰
شاخه آجدار
(A3)
حسن‌رود (A2
آریان‌فولاد (A2)Ž
ظفربناب (A2)Ž
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۳۵۰
کویرکاشان
نیشابور
شاهین‌بناب
زاگرس
یزد

میلگرد ۲۲
شاخه آجدار
(A3)
یزد
زاگرس
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۳۰۰
شاهین‌بناب
کویرکاشان
ظفربناب (A2)Ž

میلگرد ۲۵
شاخه آجدار
(A3)
زاگرس
نیشابور
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۴۵۰
یزد
کویرکاشان
ظفربناب (A2)Ž

میلگرد ۲۸
شاخه آجدار
(A3)
نیشابور
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۵۰۰
کویرکاشان ۱۸۸۰۰
زاگرس
اهواز

میلگرد ۳۲
شاخه آجدار
(A3)
کویرکاشان ۱۸۸۵۰
ذوب‌آهن‌اصفهان
زاگرس  
اهواز