لیست قیمت انواع میلگرد

 

 

 

1393/01/27


نوع
محصول


محل
بارگیری

قیمت میلگرد (ریال)

میلگرد ۵٫۵
کلاف ساده
بندر انزلی
بندر امام


میلگرد ۶٫۵
کلاف ساده
یزد
فریدونکنار
بندر امام


نوع
محصول

کارخانه
قیمت میلگرد (ریال)


میلگرد ۸
کلاف آجدار
(A2)

الیگودرز
اهواز
نوشهر
تاکستان
یزد
نطنز

میلگرد
۸ شاخه آجدار(A2)
حسن‌رود
اهواز
قزوین
امیرآریا ۲۱۵۰۰
شاهین‌بناب (A2
کویرکاشان (A3 ۲۱۸۰۰

میلگرد ۱۰
کلاف آجدار
(A2)
الیگودرز
کویر کاشان
نطنز

میلگرد ۱۰شاخه
آجدار
(A2)
خرم آباد
آریان‌فولاد
حسن‌رود
آریان فولاد
۱۹۴۵۰
اهواز(A3)Ž
شاهین‌بناب (A2
کویرکاشان (A3 ۲۱۹۰۰

میلگرد ۱۲
کلاف آجدار
(A2)
الیگودرز
اهواز

میلگرد ۱۲
شاخه آجدار
(A2)
قزوین  
حسن‌رود
امیرآریا (A2 ۱۹۴۵۰
آریان‌فولاد
کرمان
ظفربناب
کویرکاشان (A3 ۱۹۹۵۰
سیرجان (A3
کاوه تیکمه داش (A3)Ž
ذوب‌آهن‌اصفهان (A3 ۲۰۰۰۰

میلگرد ۱۴
شاخه آجدار
(A3)
قزوین (A2)Ž
حسن‌رود (A2)Ž
آریان‌فولاد (A2)Ž
کرمان (A2)Ž
خرم‌آباد (A2)Ž
امیرآریا (A3)Ž
کاوه تبریز
سیرجان
شاهین‌بناب
اهواز
نیشابور
کویرکاشان
ذوب‌آهن‌اصفهان  ۱۹۹۰۰

میلگرد ۱۶
شاخه آجدار
(A3)
حسن‌رود (A2)Ž  
آریان‌فولاد (A2)Ž
ظفربناب (A2)Ž
ارگ تبریز
سیرجان
میانه
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۹۶۵۰
کویرکاشان
نیشابور
کرمان
صدرلرستان
زاگرس

میلگرد ۱۸
شاخه آجدار
(A3)
ظفربناب (A2)Ž
آریان‌فولاد (A2)Ž
حسن‌رود (A2)Ž
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۹۵۵۰
کویرکاشان
سیرجان
زاگرس

میلگرد ۲۰
شاخه آجدار
(A3)
حسن‌رود (A2
آریان‌فولاد (A2)Ž
ظفربناب (A2)Ž
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۹۵۵۰
کویرکاشان
نیشابور
شاهین‌بناب
زاگرس
یزد

میلگرد ۲۲
شاخه آجدار
(A3)
یزد
زاگرس
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۹۵۰۰
شاهین‌بناب
کویرکاشان
ظفربناب (A2)Ž

میلگرد ۲۵
شاخه آجدار
(A3)
زاگرس
نیشابور
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۹۵۰۰
یزد
کویرکاشان
ظفربناب (A2)Ž

میلگرد ۲۸
شاخه آجدار
(A3)
نیشابور
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۹۶۰۰
کویرکاشان ۱۹۵۰۰
کاوه تیکمه داش
اهواز

میلگرد ۳۲
شاخه آجدار
(A3)
کویرکاشان ۱۹۵۰۰
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۹۷۰۰
کاوه تیکمه داش
اهواز