لیست قیمت انواع میلگرد

 

 

 

۱۳۹۳/۰۶/۱۶


نوع
محصول


محل
بارگیری

قیمت میلگرد (ریال)

میلگرد ۵٫۵
کلاف ساده
بندر انزلی
بندر امام


میلگرد ۶٫۵
کلاف ساده
نطنز
فریدونکنار
بندر امام


نوع
محصول

کارخانه
قیمت میلگرد (ریال)


میلگرد ۸
کلاف آجدار
(A2)

الیگودرز
اهواز
نوشهر
تاکستان
یزد
نطنز

میلگرد
۸ شاخه آجدار(A2)
حسن‌رود
اهواز
قزوین
امیرآریا ۲۰۲۰۰
شاهین‌بناب (A2
کویرکاشان (A3 ۲۱۳۰۰

میلگرد ۱۰
کلاف آجدار
(A2)
الیگودرز
کویر کاشان
نطنز

میلگرد ۱۰شاخه
آجدار
(A2)
خرم آباد
آریان‌فولاد
حسن‌رود
آریان فولاد
۱۸۶۰۰
اهواز(A3)Ž
شاهین‌بناب (A2
کویرکاشان (A3 ۲۰۴۰۰

میلگرد ۱۲
کلاف آجدار
(A2)
الیگودرز
اهواز

میلگرد ۱۲
شاخه آجدار
(A2)
قزوین  
حسن‌رود
امیرآریا (A2 ۱۸۵۵۰
آریان‌فولاد
کرمان
ظفربناب
کویرکاشان (A3  ۱۹۱۰۰
سیرجان (A3
کاوه تیکمه داش (A3)Ž
ذوب‌آهن‌اصفهان (A3 ۱۹۰۰۰

میلگرد ۱۴
شاخه آجدار
(A3)
قزوین (A2)Ž
حسن‌رود (A2)Ž
آریان‌فولاد (A2)Ž
کرمان (A2)Ž
خرم‌آباد (A2)Ž
امیرآریا (A3)Ž ۱۸۶۰۰
زاگرس
سیرجان
شاهین‌بناب
اهواز
نیشابور
کویرکاشان ۱۸۷۰۰
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۸۵۰

میلگرد ۱۶
شاخه آجدار
(A3)
حسن‌رود (A2)Ž  
آریان‌فولاد (A2)Ž
ظفربناب (A2)Ž
ارگ تبریز
سیرجان
میانه
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۴۵۰
کویرکاشان
نیشابور
کرمان
صدرلرستان
زاگرس

میلگرد ۱۸
شاخه آجدار
(A3)
ظفربناب (A2)Ž
آریان‌فولاد (A2)Ž
حسن‌رود (A2)Ž
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۳۵۰
کویرکاشان
سیرجان
زاگرس

میلگرد ۲۰
شاخه آجدار
(A3)
حسن‌رود (A2
آریان‌فولاد (A2)Ž
ظفربناب (A2)Ž
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۴۰۰
کویرکاشان
نیشابور
شاهین‌بناب
زاگرس
یزد

میلگرد ۲۲
شاخه آجدار
(A3)
یزد
زاگرس
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۴۰۰
شاهین‌بناب
کویرکاشان
ظفربناب (A2)Ž

میلگرد ۲۵
شاخه آجدار
(A3)
زاگرس
نیشابور
اهواز
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۴۶۰
یزد
کویرکاشان
ظفربناب (A2)Ž

میلگرد ۲۸
شاخه آجدار
(A3)
نیشابور
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۵۰۰
کویرکاشان ۱۸۷۰۰
زاگرس
اهواز

میلگرد ۳۲
شاخه آجدار
(A3)
کویرکاشان ۱۸۷۵۰
ذوب‌آهن‌اصفهان ۱۸۵۰۰
زاگرس  
اهواز