لیست قیمت نبشی و ناودانی

۱۳۹۳/۰۳/۲۱
قیمت انواع نبشیقیمت(ریال)کارخانه
ضخامت(mm)
نوع محصول

اصفهان ۳ نبشی ۳
یزد
تبریز

اصفهان ۴ نبشی ۴
۲۱۰۰۰ یزد
تبریز

۲۰۳۰۰ اصفهان ۵ نبشی ۵
یزد
تبریز

 ۲۱۰۰۰ اصفهان ۶ نبشی
۶
تبریز
قم

تبریز ۶,۷ نبشی ۷
مشهد ۷

تبریز ۶ نبشی ۸
تبریز ۷
۲۰۸۰۰
اصفهان ۸
۱۹۹۰۰ آریان فـــولاد ۸

اصفهان ۱۰ نبشی ۱۰
۱۹۹۰۰ آریان فـــولاد

اصفهان
۱۲
نبشی ۱۲
آریان فـــولاد

 


قیمت انواع ناودانیقیمت
(ریال)


محل بارگیری


طول
(m)


نوع محصول

اصفهان ناودانی ۶

۹۰۰۰۰۰ اصفهان ۶ ناودانی ۸

۱۱۵۰۰۰۰ اصفهان ۶ ناودانی ۱۰

۲۷۵۰۰۰۰ اصفهان ۱۲ ناودانی ۱۲

۳۲۳۰۰۰۰ آریان فـــولاد ۱۲ ناودانی ۱۴

۴۰۰۰۰۰۰ اصفهان ۱۲ ناودانی۱۶

تبریـــز ۱۲ ناودانی ۱۸

 

 

قیمت سنگ آهن در 1 سال گذشته

1 Year Iron Ore Fines Prices - Iron Ore Fines Price Chart