لیست قیمت نبشی و ناودانی

۱۳۹۳/۰۱/۲۷
قیمت انواع نبشیقیمت(ریال)کارخانه
ضخامت(mm)
نوع محصول

اصفهان ۳ نبشی ۳
یزد
تبریز

۱۹۸۰۰ اصفهان ۴ نبشی ۴
۱۹۵۰۰ یزد
تبریز

۱۹۷۵۰ اصفهان ۵ نبشی ۵
یزد
تبریز

 ۱۹۹۰۰ اصفهان ۶ نبشی
۶
تبریز
قم

تبریز ۶,۷ نبشی ۷
مشهد ۷

تبریز ۶ نبشی ۸
تبریز ۷
۱۹۷۰۰
اصفهان ۸
۱۹۸۰۰ آریان فـــولاد ۸

اصفهان ۱۰ نبشی ۱۰
۱۹۸۰۰ آریان فـــولاد

اصفهان
۱۲
نبشی ۱۲
۱۹۸۰۰ آریان فـــولاد

 


قیمت انواع ناودانیقیمت
(ریال)


محل بارگیری


طول
(m)


نوع محصول

۷۰۰۰۰۰ اصفهان ۱۲ ناودانی ۶

۹۶۰۰۰۰ اصفهان ۶ ناودانی ۸

۱۱۵۰۰۰۰ اصفهان ۶ ناودانی ۱۰

۲۸۰۰۰۰۰ اصفهان ۱۲ ناودانی ۱۲

۳۶۳۰۰۰۰ آریان فـــولاد ۱۲ ناودانی ۱۴

۴۳۰۰۰۰۰ اصفهان ۱۲ ناودانی۱۶

تبریـــز ۱۲ ناودانی ۱۸